جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی

این جزوه آموزشی جز جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 130 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 130
حجم 3017 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


انواع عضلات 

نکات مهم

تقسیم بندي تارها 

فراخوانی تار عضلانی 

واحد حرکتی

نیرو 

عوامل موثر بر انتقال تحریک

سرعت عمل 

خروج پتاسیم (رپلاریزاسیون) 

میانجیهاي عصبی 

سیستم عصبی 

نخاع شوکی 

دستگاه عصبی محیطی(PNS)

دستگاه عصبی خودکار 

یکپارچگی حسی حرکتی 

فعالیت هاي بازتابی

هورمونها

غدد درون ریز و هورمونهاي آنها

غده تیروئید 

غده پاراتیروئید

غدد فوق کلیوي 

بخش قشري فوق کلیه 

لوزالمعده 

انسولین

گلوکاگن

کلیه ها 

غدد جنسی

سازگاريهاي عصبی عضلانی با تمرینات قدرتی 

کوفتگی عضلانی 

انواع تمرینات مقاومتی 

ارزش انرژي غذایی

روشهاي اندازه گیري انرژي مصرفی در انسان

سیستم هاي انرژي

سازگاري با تمرینات هوازي 

سازگاري با تمرینات بی هوازي 

دستگاه قلب و عروق و فعالیت هاي ورزشی 

بی نظمیی هاي ضربان قلب

واژه شناسی عملکرد قلب

واکنشهاي قلبی عروقی به فعالیتهاي ورزشی

سازگاري هاي قلبی عروقی با تمرین

تنظیم تنفس هنگام ورزش

انتقال اکسیژن و دي اکسید کربن در خون

عوامل موثر بر اکسیژن رسانی و جذب اکسیژن 

کنترل تهویه ریوي

مشکلات تنفسی هنگام فعالیت ورزشی 

معادل تهویه اي اکسیژن 

نقطه شکست تهویه اي

تعادل اسیدي- بازي بدن

آزمون اول

پاسخ آزمون اول

آزمون دوم 

پاسخ آزمون دوم 

آزمون سوم

پاسخ آزمون سوم

آزمون چهارم 

پاسخ آزمون چهارم

مجموعه تست

پاسخنامه

پاسخهاي قلبی عروقی به تمرین هوازي کوتاهمدت 

پاسخ هاي قلبی 

برون ده قلبی

تواتر قلبیHR

حجم ضربه ايSV

انحراف قلبی عروقی

پاسخ عروق

میانگین فشار سرخرگی

مقاومت عروقی

مکانیزم پرخونی (هیپرمی) ورزشی

گشاد شدن عروق (افزایش قطر رگ) 

افزایشهدایت شدة قطر عروق

عملکرد مکانیکی

نقش توأم گشاد شدن عروق و پمپ عضلانی در پرخونی ورزشی 

ارتباط تزریق خون با فعالیت عضله 

جریان خون پوستی 

جریان خون کرونري

کمپلیانس سرخرگی

پاسخ هاي هموستازي

حجم خون

پلاکت ها 

انعقاد خون 

تجزیۀ فیبرین 

سازگاري هاي قلبی عروقی به تمرین هوازي

ابعاد قلب 

برون ده قلبی

حجم ضربه اي 

حجم خون

تواتر قلبی 

سازگاري هاي قلبی

فشار خون 

جریان خون عضله 

اثر تمرین هوازي بر تونوس عروق 

تغییر شکل عروق و تمرین هوازي 

جریان خون کرونري

سازگاري هاي هموستاتیک

پلاکت ها 

انعقاد خون 

تجزیه فیبرین 

مفاهیم براي بیماري قلبی عروقی

پاسخ هاي قلبی عروقی به ورزش مقاومتی کوتاه مدت

برون ده قلبی و اجزاي آن 

مصرف اکسیژن عضله قلب

پاسخ فشار خون به ورزش مقاومتی 

مقاومت عروقی 

پاسخ هاي هموستازي 

حجم خون

پلاکت ها

انعقاد خون

تجزیۀ فیبرین

سازگاري هاي قلبی عروقی به ورزش مقاومتی 

ساختار قلب

عملکرد قلب 

فشار خون

مقاومت عروقی 

عملکرد اندوتلیال

سختی سرخرگی 

سازگاري هاي هموستازي با تمرین مقاومتی

مجموعه تست سنجشو اندازه گیري در تربیت بدنی 

اندازه گیري و ارزشیابی

پاسخنامه اندازهگیري و ارزشیابی 

اهداف و آزمونهاي تربیتی 

پاسخنامه اهداف و آزمونهاي تربیتی 

ویژگی هاي آزمون

پاسخنامه 

قسمتی از متن جزوه:


انواع عضلات

به طور کلی عضلات بدن را میتوان به 3 قسمت تقسیم کرد:

1. عضله قلب 2. عضلات صاف (غیر ارادي) 3. عضلات مخطط (ارادي)

عضله اسکلتی (مخطط) توسط پوششی از بافت همبند موسوم به اپی میوزیوم پوشانده شده است که در واقع خارجیترین پوشش احاطه

کننده عضله است. لایه اي دیگر از بافت همبند موسوم به پري میوزیوم دسته اي موسوم به فاسیکول را که شامل حداکثر 150 تار

است احاطه میکند. در نهایت هر تار عضلانی نیز توسط لایه اي از بافت همبند به نام اندومیوزیوم پوشانده شده و از تارهاي مجاور

مجزا می شود.

قطر تار عضلانی حدود 10 تا 80 میکرومتر است و تقریباً با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست. غشا تار عضلانی سارکولما نام

دارد. سایر قسمتهاي هر تار عضلانی عبارتند از:

سارکوپلاسم: بخش مایع تار عضلانی و در واقع سیتوپلاسم آن است. ·

است که زوائد T لوله هاي عرضی: سارکوپلاسم داراي شبکه وسیعی موسوم به لوله هاي عرضی یا توبول هاي ·سارکوپلاسم هستند

و به طور عرضی از اطراف تار عبور می کنند و وظیفه آنها انتقال تحریکات عصبی از غشا به عمق تار عضلانی است.

شبکه سارکوپلاسمی: یک شبکه طولی از لوله ها در تار عضلانی است که به موازات تارچه ها قرار گرفته و به ·عنوان محلی براي

ذخیره کلسیم به کار می رود.

تارچه هاي عضلانی: عناصر انقباضی عضله اسکلتی را شامل می شود. ·

هر تار عضلانی شامل چند صد تا چند هزار میوفیبریل یا تارچه عضلانی است که عناصر انقباضی عضله هستند.

تارچههاي عضلانی از بخش هاي کوچکتري موسوم به سارکومر تشکیل شده اند.

از سارکومر مجاور Z سارکومر کوچکترین واحد انقباضی عضله اسکلتی است. هر سارکومر توسط خطی موسوم به خط قرار

دارند و عبارتند از: Z جدا میشود. در واقع هر سارکومر شامل همه چیزهایی است که بین دو خط

ناحیه روشن)، شامل الیاف اکتین ) I نوار ·

ناحیه تیره)، شامل الیاف اکتین و میوزین ) A یک نوار ·

محو میشود. H شامل الیاف اکتین. در انقباضهاي قوي منطقه ،(A در وسط نوار )

A بقیه ي نوار

بعدي I نوار 

فیلامان میوزین: هر مولکول میوزین از دو رشته پروتئینی تشکیل شده است که به یکدیگر پیچیده شدهاند. هر فیلامان

میوزین داراي چند سر است که به آنها پلهاي ارتباطی میگویند.

فیلامان اکتین: هر فیلامان اکتین در واقع از سه مولکول پروتئینی متفاوت ساخته شده است که عبارتند از: 1- اکتین

-2 تروپومیوزین 3- تروپونین

در حالت استراحت نقاط فعال اکتین که محل ارتباط آن با پل هاي عرض میوزین است توسط تروپومیوزین پوشیده شده است.

مجموعه تست 

1 – گزاره مناسب در نوع تار عضلانی کدام است؟  

1) گلیکوژن و فسفاژن پایین – کند تنش 2) میوگلوبین کم، خستگی پذیري پایین – کند تنش  

3) ذخیره گلیکوژن بالا، فسفاژن پایین، تند تنش 4) چربی کم، چگالی بیشتر مویرگی- تند تنش  

2 – در دستگاه گلیکوژنولیز، محصول نهایی آدنوزین تري فسفات:  

 مول 8 (4                     مول 38 (3                    مول 3 (2                 مول 2 (1 

3 – شواهد پژوهشی روشن میکند که بیشترین اندازه عضله قلب در ورزشکاران حرفـه اي…………. گـزارش شده است.  

1) قایقرانان استقامت         2) پرورش اندام         3) دوندگان ماراتن          4) پرتابگران چکش  

4 – نظریه کاربرد بیش جبرانی گلیکوژن در کدام یک از رشته هاي ورزشی توسـط مربیـان مجـرب توصـیه  میشود؟  

1) ورزشهاي هوازي و توانی 2) ورزشکاران استقامت  

3) ورزشهاي قدرتی و توانی 4) ورزشهاي سرعتی و انفجاري  

5 – هنگام اجراي دو ماراتن، تأثیر متابولیک هورمون گلوکاگن بر گلیکوژن عضلات رانی:  

1) افزایش سوخت و ساز پایه               2) مهار گلوکونئوژنز  

3) مهار لیپوژنز                                4) تسریع گلیکوژنولیز  

6 – بخش بی اسید لاکتیک وام اکسیژن مسئول کدام مورد است؟  

1) باز سازي گلیکوژن 2) دوباره سازي فسفاژن و دفع اسید لاکتیک  

3) دوباره سازي فسفاژن و بازسازيO2 میوگلوبین 4) بازسازيO2 میوگلوبین و دفع اسید لاکتیک مکمل فیزیولوژي 
  
7 – هنگام فعالیت سرعتی، گلیکوژن کدام نوع تار کاهش بیشتري دارد؟  

1) در تمرین گلیکوژن کاهش ندارد. 2) در هر دو نوع تار ST,FT  

3) تارهاي کند انقباض 4) تارهاي کند انقباض  

8 – ظرفیت انتشاريO2 در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران، هنگام تمرینات شدید چگونه است؟  

1) بیشتر است. 2) تفاوت ندارد.  

3) کمتر است. 4) گاه کمتر و گاه بیشتر است. 

پاسخنامه  

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

خرید فایل word جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دریافت فایل pdf جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

خرید پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دانلود فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دریافت نمونه سوال جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

خرید پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دانلود مقاله جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دریافت مقاله جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

خرید فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دانلود تحقیق جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

خرید مقاله جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دانلود فایل pdf جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از download

دانلود مقاله جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

خرید پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دانلود فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دریافت فایل word جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

خرید نمونه سوال جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دانلود فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دریافت فایل word جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دانلود فایل word جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

خرید فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دانلود تحقیق جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دریافت فایل pdf جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

خرید کارآموزی جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دانلود فایل pdf جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دانلود کارآموزی جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از www

دانلود مقاله جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دریافت پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

خرید فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

خرید تحقیق جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دریافت تحقیق جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

خرید فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

خرید فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دانلود فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دریافت فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دانلود فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

خرید نمونه سوال جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دانلود تحقیق جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دانلود تحقیق جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

خرید فایل word جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دریافت فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دانلود فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دریافت فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دانلود کارآموزی جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از word

دریافت تحقیق جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دانلود مقاله جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دانلود فایل pdf جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

خرید تحقیق جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دانلود پروژه جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دریافت کارآموزی جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دانلود فایل word جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دریافت مقاله جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دانلود فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دانلود فایل جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دریافت فایل pdf جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

خرید کارآموزی جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دانلود کارآموزی جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

دریافت فایل word جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free

خرید تحقیق جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی از free


مطالب تصادفی

اموزش کامل برنامه نویسی ++c

اموزش کامل برنامه نویسی ++c

اموزش کامل برنامه نویسی ++c در قالب 180 صفحه word با توضیحات کامل وتوضیحات تصویری و تصاویر تمام اجزای رایانه و معرفی و مشخصات انها

مشخصات فایل

تعداد صفحات 180
حجم 643 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست فصول:


مروری بر برنامه نویسی و سازمان کامپیوتر

مبانی زبان ++c

ساختار های کنترلی

توابع

آرایه ها و رشته ها

اشاره گرها

ساختار ها و کلاس ها


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

خرید فایل word اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دریافت فایل pdf اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

خرید پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دانلود فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دریافت نمونه سوال اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

خرید پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دانلود مقاله اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دریافت مقاله اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

خرید فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دانلود تحقیق اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

خرید مقاله اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دانلود فایل pdf اموزش کامل برنامه نویسی ++c از download

دانلود مقاله اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

خرید پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دانلود فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دریافت فایل word اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

خرید نمونه سوال اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دانلود فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دریافت فایل word اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دانلود فایل word اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

خرید فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دانلود تحقیق اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دریافت فایل pdf اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

خرید کارآموزی اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دانلود فایل pdf اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دانلود کارآموزی اموزش کامل برنامه نویسی ++c از www

دانلود مقاله اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دریافت پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دانلود فایل pdf اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

خرید فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دانلود فایل pdf اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دریافت کارآموزی اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

خرید تحقیق اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دریافت تحقیق اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

خرید فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

خرید فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دانلود نمونه سوال اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دانلود فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از pdf

دانلود کارآموزی اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دریافت فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دانلود فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

خرید نمونه سوال اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دانلود تحقیق اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دانلود تحقیق اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

خرید فایل word اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دریافت فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دانلود فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دریافت فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دانلود کارآموزی اموزش کامل برنامه نویسی ++c از word

دریافت تحقیق اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دانلود مقاله اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دانلود فایل pdf اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

خرید تحقیق اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دانلود پروژه اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دریافت کارآموزی اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دانلود فایل word اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دریافت مقاله اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دانلود فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دانلود فایل اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دریافت فایل pdf اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

خرید کارآموزی اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دانلود کارآموزی اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

دریافت فایل word اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free

خرید تحقیق اموزش کامل برنامه نویسی ++c از free


مطالب تصادفی

پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

هدف از این پروپوزال بررسی مدل رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار و خانواده می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 59
حجم 119 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی  است که با هدف تعیین رابطه بین مدل رضایت شغلی بر اساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج انجام شد .  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان  زن شاغل در دانشگاه های شهر یاسوج بوده است ، که تعداد کل کارمندان  260 نفر می باشد .

 

 

 

همانطور كه مي دانيم كاركنان راضي كاركنان كار آمدتری مي باشند به همين علت در ساليان اخير تحقيقات زيادي روي اين متغير انجام شده تا به عوامل موثر وميزان تاثيرگذاري برآن مشخص گردد .از آنجا كه طبق پژوهشهايي كه روي رضايت شغلي به انجام رسيده مشخص شده است كه فرسودگي شغلي كاركنان مي تواند عامل كاهنده رضايت شغلي باشد وهمچنين تعارض ميان كار وخانواده به نوبه خود باعث كاهش رضايت شغلي مي شود  به همين منظور در تحقيق حاضر به دنبال تعيين تاثيرات اين دو متغير بر رضايت شغلي هستيم .ضمن اينكه عمده پژوهشهايي كه روي رضايت شغلي در ايران صورت گرفته عوامل مثبت را بررسي كرده اند برآن شديم تا دو عامل منفي تاثييرگذار بر اين متغير (فرسودگي شغلي وتعارض كار- خانواده ) را مورد بررسي قرار دهيم .

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چكيده    1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه    3
1-2- بيان مسئله    5
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش    13
1-4- اهداف پژوهش    15
1-5- هدف اصلی:    15
1-6- اهداف فرعی:    15

3-2 – روش پژوهش    65
3-3- جامعه آماری    65
3-4- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری    65
3-5- ابزار گردآوری داده ها    66
3-5-1- اطلاعات جمعیت شناختی    66
3-5-2- پرسشنامه رضایت شغلی    71
3-5-2-1- سنجش روایی و پایایی    71
3-5-3- پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ    72
3-5-3-1- روش نمره گذاری    73
3-5-3-2- سنجش روایی و پایایی    74
3-5-4- پرسشنامه تعارض كار و خانواده    76
3-5-4-1- سنجش روایی و پایایی    76
3-6-  روش تجزیه و تحلیل داده ها    81
3-7- روش اجرای تحقیق :    81

 

 

منابع 
منابع فارسی    
منابع لاتین    

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

خرید فایل word پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دریافت فایل pdf پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

خرید پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دانلود فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

خرید پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دانلود مقاله پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دریافت مقاله پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

خرید فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دانلود تحقیق پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

خرید مقاله پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دانلود فایل pdf پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از download

دانلود مقاله پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

خرید پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دانلود فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دریافت فایل word پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

خرید نمونه سوال پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دانلود فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دریافت فایل word پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دانلود فایل word پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

خرید فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دانلود تحقیق پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دریافت فایل pdf پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

خرید کارآموزی پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دانلود فایل pdf پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دانلود کارآموزی پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از www

دانلود مقاله پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دریافت پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

خرید فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

خرید تحقیق پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

خرید فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

خرید فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دانلود فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دریافت فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دانلود فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

خرید نمونه سوال پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دانلود تحقیق پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دانلود تحقیق پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

خرید فایل word پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دریافت فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دانلود فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دریافت فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دانلود کارآموزی پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از word

دریافت تحقیق پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دانلود مقاله پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دانلود فایل pdf پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

خرید تحقیق پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دانلود پروژه پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دریافت کارآموزی پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دانلود فایل word پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دریافت مقاله پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دانلود فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دانلود فایل پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دریافت فایل pdf پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

خرید کارآموزی پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دانلود کارآموزی پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

دریافت فایل word پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free

خرید تحقیق پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش

پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش

پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش در 19 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 19
حجم 47 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت مدیریت

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


ناب ترین شیوه های انگیزش

هیرام فیلیپس رییس کل مالی واداری شرکت Rainbarrel   

هیرام به جلسه فردا در حضور شورای اجرایی می اندیشید

هیرام در مصاحبه استخدامی خود شرکت را ”شاد و فربه ” توصیف کرده بود.

با نزدیک شدن هیرام به در ورودی پارکینگ

دستاورد چشمگیر:کاهش هزینه منابع انسانی

بخش دریافت سفارشهای تلفنی ،رسیدگی به شکایتهای مشتریان ،و پاسخ به سوالها

سالی: افزایش ارسال به موقع کالا

افزایش داشته و در حال حاضر به 92% رسیده

استراتژی جدید هیرام :محاسبه پرداخت کمیسیون بر اساس مبلغ واقعی

فرانک: امیدوارم میزان فروش هم جزو عوامل بوده باشد

فروش محصول بیشتردرفصل مالی برنده شدن است .

انها به دنبال این هستند که بدانند نامه را در 24ساعت پس از گشودن پاسخ داده ای ؟

مشاور شرکت

حذف کارکنان و کاهش نیروی کار

بخش سازماندهی فروش

”بیلی بنتون“:مشتری قدیمی شرکت

نامه های الکترونیکی بی جواب می ماند.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی ناب ترین شیوه های انگیزش از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری

پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری

پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری در 45 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت PPT

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 6941 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

ارائه شامل:


تاریخچه

معرفی فضا

ویژگی های کالبدی

ویژگی های محتوایی

نتیجه گیری


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

خرید فایل word پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

خرید پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دانلود فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

خرید پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دانلود مقاله پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دریافت مقاله پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

خرید فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دانلود تحقیق پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

خرید مقاله پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از download

دانلود مقاله پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

خرید پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دانلود فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دریافت فایل word پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دانلود فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دریافت فایل word پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دانلود فایل word پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

خرید فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دانلود تحقیق پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

خرید کارآموزی پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از www

دانلود مقاله پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

خرید فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دانلود فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دانلود فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

خرید فایل word پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دانلود فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دریافت فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از word

دریافت تحقیق پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دانلود مقاله پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

خرید تحقیق پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دانلود پروژه پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دانلود فایل word پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دریافت مقاله پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دانلود فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دانلود فایل پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

خرید کارآموزی پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

دریافت فایل word پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free

خرید تحقیق پاورپوینت مرکز مدنی از دنور درس شناخت فضای شهری از free


مطالب تصادفی

فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک

فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک

هدف از  فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک با عنوان «مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک های داده‌کاوی» می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 105
حجم 630 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

هدف از  فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک با عنوان «مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک های داده‌کاوی» می باشد.

 

 

با بکارگیری تکنیک های هوشمند داده‌کاوی مشتریان بانک مهر اقتصاد در پنج دسته و با توجه به بیشترین شباهت در الگوی رفتاری گروه بندی شدند.خوشه‌بندی مشتریان بر مبنای چارچوب ارائه شده در این تحقیق به ما کمک می کند تا مشتریانی که دارای الگوهای رفتاری مشابه بر حسب متغیرهای تراکنشی مشتریان و ممتغیرهای جمعیت آماری هستند را در گروه های واحدی در نظر گرفته و بر مبنای ویژگی‌های اکثریت مشتریان هر گروه، سرویس های متناسب با این ویژگی ها را به روش‌های متفاوت به مشتریان پیشنهاد نمود.

 

 

 

 

می توان با بررسی خوشه‌ها، خوشه هایی که بیش‌ترین تعداد مشتریان کلیدی در آن ها قرارگرفته‌اند شناسایی نمود. با این امکان مشتریان مستعد کلیدی شدن شناخته می شوند و با خدمت رسانی هر چه بیشتر به این گروه ها منجر به حفظ و ادامه ارتباط مؤثر آن ها با بانک گردید.با بررسی خوشه هایی که بیش‌ترین مشتریان کلیدی را در خود جای داده اند و شناسایی اکثریت مشتریان در این خوشه‌ها از منظر نوع شغل، محل منطقه بانکی و جنسیت و … و با نظر کارشناسان و خبرگان بانکی می توان خدمات بانکی ویژه و متناسب با این گروه ها را طراحی نموده و از طریق پیامک و یا به طور رودررو به این افراد معرفی نمود.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 

فصل دوم    18
2 1  مقدمه    18
2 2  مديريت دانش    21
2 2 1  دانش چيست؟    21
2 2 2  هرم دانش    22
2 2 3  انواع دانش    23
2 2 3 1  دانش صريح    23
2 2 3 2  دانش ضمنی    24
2 2 4  مديريت دانش چیست؟    24
2 2 5  استراتژی‌های مديريت دانش    26
2 2 5 1  استراتژی اجتماعی سازی (تبدیل دانش پنهان به پنهان)    27
2 2 5  2  استراتژی برونی سازی (پنهان به آشکار)    28
2 2 5  3  استراتژی ترکیب سازی (آشکار به آشکار)    28
2 2 5  4  استراتژی درونیسازی (آشکار به پنهان)    29
2 2 6 معایب عدم بهرهگیری از دانش در سازمان    29
2 2 7  اهداف مدیریت دانش    30
2 2 8  مدل های مديريت دانش    31
2 3  مديريت دانش مشتری    33
2 3 1  انواع دانش مشتری    35
2 3 2  مدل مدیریت دانش مشتری    40
2 4  مديريت ارتباط با مشتری    42
2 4 1  مديريت ارتباط مشتريان در نظام بانکی    46
2 4 2  مدیریت ارتباط با مشتری: اهداف، مزایا و چالش‌ها    48
2 5  مقايسه مفاهيم CKM و KM و CRM    50
2 6  تاریخچه‌ای از بانک و بانکداری    54
2 7   سير تحول فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري    55
2 7 1 دوره اول: اتوماسيون پشت باجه    55
2 7 2  دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه    56
2 7 3  دوره سوم: اتصال مشتريان به حساب‌هایشان    56
2 7 4  دوره چهارم: یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و مرتبط كردن مشتريان با تمامي عمليات بانكي    57
2 7 5  بانكداري الكترونيك    57
2 8  داده‌کاوی    58
2 8 1  مقايسه روش‌های آماری و داده‌کاوی    59
2 8 2  مفهوم داده‌کاوی    61
2 8 3  داده‌کاوی و کشف دانش    64
2 8 4  فرايند داده‌کاوی    66
2 8 5  معرفی روش‌های داده‌کاوی    73
2 8 5 1  دسته‌بندی    75
2 8 5 2  درخت تصمیم    76
2 8 5 3  شبکه‌های عصبی    77
2 8 5 4  پیش بینی    79
2 8 5 5  خوشه‌بندی    80
2 8 5 5  انواع خوشه‌بندی    81
2 8 5 5 2  معیارهای ارزیابی در خوشه‌بندی    83
2 8 5 6  تحلیل انحراف    85
2 8 5 7  قواعد وابستگی (انجمنی)    86
2 8 5 8  تحلیل توالی    86
2 8 6  نرم‌افزار داده‌کاوی    87
2 8 7  کاربردهای داده‌کاوی    88
2 8 7 1  داده‌کاوی در صنعت بانكداری    90
2 9  پیشینه تحقیق    91
2 9 1  کاربرد داده‌کاوی در بخش‌بندی و مدل‌سازی رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری    93
2 9 2  کاربرد داده‌کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان    96
2 9 3  کاربرد داده‌کاوی در زمینه کشف تقلب    98
2 9 4  کاربرد داده‌کاوی در تحلیل روی‌گردانی مشتری    99
2 10  جمع‌بندی مطالب فصل    106

 

منابع و مآخذ    

 

 

 

فهرست جدول‌ها
جدول 2 1 انواع مختلف تبدیلات دانش    19
جدول 2 2 مقایسه مفاهیم مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری    35
جدول 2 3 مقایسه روش‌های تحلیل آماری و داده‌کاوی    41
جدول 2 4 فعالیت‌های مربوط به فازهای CRISP DM و خروجی هر فعالیت    50
جدول 2 5 نمونه داده‌های مورد نیاز در یک مسئله مدل‌سازی به روش دسته‌بندی    54
جدول 2 6 معیارهای محاسبه شباهت در خوشه‌بندی    59
جدول 2 7 معیارهای محاسبه فاصله در خوشه‌بندی    60
جدول 2 8 پژوهش‌های انجام‌گرفته در زمینه کاربرد داده‌کاوی در صنعت بانکداری    71

 

 

 

فهرست تصاویر و نمودارها
شکل 2 1 سلسله‌مراتب دانش    16
شکل 2 2 دانش صریح فقط بخش کوچکی از دانش را تشکیل می‌دهد.    17
شکل 2 3 مدل مدیریت دانش پروبست و رمهارد    22
شکل 2 4 چارچوب خوشه انگور جهت نوع شناسی دانش مشتری    26
شکل 2 5 مدل مدیریت دانش مشتری    28
شکل 2 7 گام‌های فرایند تولید دانش از پایگاه داده‌ها    44
شکل 2 8 متدولوژي فرآيند استاندارد ميان صنعتي داده‌کاوی (CRISP DM)    47
شکل 2 9 دسته‌بندی کلی عملکردهای داده‌کاوی    52
شکل 2 11 نیروهای رقابتی پورتر    64

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دریافت نمونه سوال فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

خرید مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از download

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

خرید پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از www

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دریافت پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

خرید فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دانلود نمونه سوال فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از pdf

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

خرید نمونه سوال فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دانلود تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

خرید فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دریافت فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از word

دریافت تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دانلود مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دانلود فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دانلود پروژه فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دریافت کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دانلود فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دریافت مقاله فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دانلود فایل فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دریافت فایل pdf فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

خرید کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دانلود کارآموزی فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

دریافت فایل word فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free

خرید تحقیق فصل دوم پایان نامه داده کاوی در بانک از free


مطالب تصادفی

ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان

ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان

هدف از این پایان نامه بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 188
حجم 685 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

عملکرد کارکنان سازمان شامل دستیابی به کلیه اهداف داخلی وخارجی واستراتژهای سازمان در راستای استفاده کارا از منابع در دسترس وبروز نوآوری و رضایت کلی ارباب رجوع می باشد. امروزه سرمایه فکری به عنوان یک دارایی استراتژیک برای عملکرد سازمانی شناخته شده است و مدیریت سرمایه های فکری برای رقابت پذیری سازمانها بسیار مهم وحیاتی است سازمانها به وسیله آنچه را که می دانند واین که چه قدر به خوبی دانش خود را حفظ می کنند این واقعیت می تواند دلیلی ناگزیر برای مدیریت وحاکمیت سازمانی ، به منظور پروراندن ساعیانه افراد وسیستمهایی که دانش را خلق ، حفظ و، توزیع واحیاء منتشر می کنند باشد (روس ،گرانت 1997 ،128)

 

 

این پایان نامه با عنوان ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان و با هدف رابطه سرمایه فکری با عملکرد کارکنان می باشد. دراین پژوهش محقق درصدد پاسخ به این سوال است که سرمایه فکری به چه میزان بر عملکرد کارکنان ثبت اسناد واملاک تاثیر دارد.  (احمدیان ،قربانی ،1392،68-95)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : (طرح تحقیق / کلیات طرح )
1-1   مقدمه        1
1-2  بیان مسئله تحقیق        4-1
1-3  هدفهای تحقیق              4
1-4  ضرورت واهمیت انجام تحقیق      5-4
1-5 فرضیات  تحقیق              5
1-5-1  فرضیه اصلی تحقیق                      5
 1-5-2  فرضیه های فرعی تحقیق             6
1-6  چهارچوب نظری تحقیق              9 -6
1-7 مدل مفهومی تحقیق        9
1-8 روش  وبزار جمع آوری اطلاعات     10 
1-9 متغیرهای پژوهش                      11-10
1-10تعاریف  مفهومی متغیرها            11-12

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه                        14
2-2 بخش اول : مبانی نظری سرمایه های فکری      15
2-2-1 مفهوم وتعارف سرمایه های فکری         18-15 
2-2-2 عناصر سرمایه های فکری    23-19
2-2-3 اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری        25-23
2-3-4 مدلهای مدیریت سرمایه های فکری        38-26
2-3 بخش دوم :عملکرد کارکنان    51-39
2-3-1 مدیریت عملکرد                 55-52
2-3-2 عوامل تاثیر گذار در اجراء وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد    56-55
2-3-3 اصول مدیریت عملکرد                               56
2-3-4  فرایند مدیریت عملکرد      57-56
2-3-5  تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد کارکنان                62-57
2-3-6مزایای مدیریت عملکرد          64-62 
2-3-7 معایب مدیریت عملکرد             65 
2-3-8 مفهوم ارزشیابی عملکرد       66-65 
2-3-9 اهداف ارزشیابی عملکرد     67-66 
2-3-10 رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد                   68-67 
2-3-11 روشهای ارزشیابی عملکرد                  70-69
2-4 پیشینه تحقیق             74 
2-4-1 پیشینه خارجی      74
2-4-2 پیشینه داخلی        77

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه                      82
3-2 روش تحقیق           82
3-3 قلمرو تحقیق          82
3-4 جامعه آماری وروش نمونه گیری                  83 
3-5 روش وابزار جمع آوری اطلاعات             84-83 
3-6  متغیرهای پژوهش                     84
3-7 امتیاز بندی پرسشنامه                 85 
3-8 نحوه توزیع پرسشنامه               86
3-9 روایی وپایایی ابزار سنجش       86
3-9-1 روایی ابزار سنجش                86 
3-9-2 پایایی ابزار سنجش                87 
3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها    87 

 

فصل چهارم : تجزیه وتحیل داده ها 
مقدمه          90
 4-1 آمار توصیفی         91
4-1-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق     91
4-1-1-1 بررسی نمونه آماری از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان                 91
4-1-1-2 بررسی نمونه آماری از لحاظ سن پاسخ دهندگان پاسخ دهندگان                   92
4-1-1- 3 بررسی نمونه آماری از لحاظ سطح تحصیلات پاسخ دهندگان   93
4-1-1-4 بررسی نمونه آماری از لحاظ میزان سابقه کار          94
4-1-2 ویژگی های توصیفی             95
4-2 روایی سازه –آزمون مدل وفرضیه ها 
4-2-1 مدلهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش       96
4-2-1-1 نیکویی برازش مدل             96 
4-2-1-2 مدل اندازه گیری متغیر سرمایه فکری     98
4-2-1-3 مدل اندازه گیری متغیر عملکرد             104
4-2-2 آزمون فرضیه های تحقیق       110
4-2-2-1 آزمون فرضیه های تحقیق توسط مدل معادلات ساختاری            110
3-4 آزمون تکمیلی –آزمون فریدمن    118 
4-3-1 رتبه بندی ابعاد متغیر سرمایه فکری            119
 4-3-2 رتبه بندی شاخص های متغیر های تحقیق                     119

 

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات 
5-1 مقدمه      124 
5-2 نتیجه گیری وتحلیل یافته ها بر مبنای فرضیات                    124
5-2-1 نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی     124 
5-2-2 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول                  124
5-2-3 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی دوم                 125
5-2-4 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی سوم                 126
5-4 پیشنهادات تحقیق                   128-127 
5-5 محدودیت های تحقیق                 129 

 

 

فهرست جداول
جدول (2-1)  هفت واژه در برگيرنده مدل عملكردي ACHIEVE…               72
جدول (2-2)جدول زمانی مهم ترین رویدادهای ووقایع حساس در بحث سرمایه های فکری     74
جدول (3-1) ابعاد سرمایه فکری به همراه شماره سوالات مربوطه در پرسشنامه    84 
جدول ( 4-1)فراواني مربوط به جنسیت پاسخ-دهندگان                   91 
جدول ( 4-2) فراواني مربوط به سن پاسخ-دهندگان     92
جدول (4-3 )فراواني مربوط به سطح تحصيلات پاسخ-دهندگان       93
جدول( 4-4 )فراواني مربوط به وضعیت سابقه کاری پاسخ-دهندگان                    94
جدول( 4-5) ویژگی های توصیفی متغیرهای تحقیق    95
جدول( 4-6 )نتیجه تائید یا رد فرضيه  اصلی تحقيق                     110
جدول (4-7 )نتایج تائید یا رد فرضيه هاي فرعی تحقيق                114
جدول( 4-8 )رتبه بندی متغیر سرمایه فکری              118
جدول( 4-9 )رتبه بندی شاخص های متغیرهای تحقیق                 119

 

 

 

فهرست نمودارها
نمودار(1-1 ) مدل جا کوبسن                  6  
نمودار (1 -2 ) مدل هانس ولاواندال        7
نمودار(1-3  ) مدل پیشنهادی محققان       8 
نمودار (1- 4 ) مدل بونتیس                     9
نمودار( 2-1 )مدل بونتیس      26
نمودار (2-2 )مدل جاکوبسن                    28
نمودار( 2-3  )مدل هانس ولاواندال           30
 نمودار ( 2-4  )طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون ومالون                 32
نمودار (5-2) طبقه بندي روس وروس        34
 نمودار( 2-6 )  مدل داینامیک سرمایه های فکری در سازمان             36
نمودار( 2-7 )الگوی سرمایه های فکری سالیوان                37
نمودار(2-8)  مدل پیشنهادی محققان               45

 

 

 

فهرست شکل ها
شکل (2-1) عوامل موثر بر رضایت کارکنان             39
شکل (2-2)عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان      42
شكل ( 2-3) مدل ارزيابي عملكرد در سازمانها         65
شكل (2-4)  اهداف ارزشيابي عملكرد                      66
شكل (2-5) خلاصه مزايا و معايب روشهاي ارزيابي عملكرد كاركنان            73
شکل( 4-1 )نمودار میله ای مربوط به جنسيت پاسخ-دهندگان       92
شکل( 4-2 )نمودار میله ای مربوط به سن پاسخ-دهندگان              93
شکل( 4-3 )نمودار میله ای مربوط به سطح تحصيلات پاسخ-دهندگان            94
شکل( 4-4 )نمودار میله ای مربوط به وضعیت سابقه کاری پاسخ-دهندگان      95
شکل( 4-5) مدل اندازه گيري متغير سرمایه فکری قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمين استاندارد      99
شکل( 4-6)مدل اندازه گيري متغير سرمایه فکری قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضريب  100
شکل(4 -7 )مدل اندازه گيري متغير سرمایه فکری بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمين 101
شکل(4-8 )مدل اندازه گيري متغير سرمایه فکری بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضرايب 103
شکل (4-9 )مدل اندازه گيري متغير عملکرد قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمين استاندارد             105
شکل( 4-10) مدل اندازه گيري متغير عملکرد قبل از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضريب معناداري          106
شکل (4 -11) مدل اندازه گيري متغير عملکرد بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت تخمين استاندارد         108
شکل( 4-12 )مدل اندازه گيري متغير عملکرد بعد از حذف سؤالهای نامناسب در حالت ضرايب معناداري         109
شکل( 4-13 )مدل تحقيق (فرضیه اصلی) در حالت ضرايب تخمين استاندارد              112
شکل( 4-14 )مدل تحقيق (فرضیه اصلی) در حالت ضرايب معناداري        113
شکل( 4-15 )مدل تحقيق در حالت ضرايب تخمين استاندارد                    116
شکل( 4-16 )مدل تحقيق در حالت ضرايب معناداري              117


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید فایل word ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دریافت فایل pdf ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دریافت نمونه سوال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود مقاله ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دریافت مقاله ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود تحقیق ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

خرید مقاله ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود فایل pdf ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از download

دانلود مقاله ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دریافت فایل word ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید نمونه سوال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دریافت فایل word ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل word ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود تحقیق ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دریافت فایل pdf ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

خرید کارآموزی ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود فایل pdf ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود کارآموزی ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از www

دانلود مقاله ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دریافت پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دریافت کارآموزی ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید تحقیق ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دریافت تحقیق ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

خرید فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود نمونه سوال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از pdf

دانلود کارآموزی ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

خرید نمونه سوال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود تحقیق ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود تحقیق ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

خرید فایل word ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دانلود کارآموزی ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از word

دریافت تحقیق ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود مقاله ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل pdf ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

خرید تحقیق ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود پروژه ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت کارآموزی ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل word ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت مقاله ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود فایل ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت فایل pdf ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

خرید کارآموزی ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دانلود کارآموزی ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

دریافت فایل word ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free

خرید تحقیق ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله

پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله

پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله در 23 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت PPT

مشخصات فایل

تعداد صفحات 23
حجم 6609 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله

موقعيت جغرافيايي

معرفی بیمارستان

نیروی انسانی

منابع اطلاعاتی

آزمایشگاه های مختلف

کلینیک دندان پزشکی

پلان آزمایشگاه

پلان طبقه همکف

پلان طبقه اول 

پلان طبقه2

پلان طبقه 3

پلان طبقه 4

پلان طبقه 5

پلان طبقه6

نمای شمالی

نمای جنوبی

نمای غربی

نمای شرقی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

خرید فایل word پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

خرید پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دانلود فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

خرید پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دانلود مقاله پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دریافت مقاله پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

خرید فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

خرید مقاله پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از download

دانلود مقاله پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

خرید پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دانلود فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دریافت فایل word پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دانلود فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دریافت فایل word پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دانلود فایل word پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

خرید فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از www

دانلود مقاله پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

خرید فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

خرید فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

خرید فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دریافت فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دانلود فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

خرید فایل word پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دریافت فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دانلود فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دریافت فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دانلود مقاله پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

خرید تحقیق پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دانلود پروژه پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دانلود فایل word پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دریافت مقاله پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دانلود فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دانلود فایل پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

دریافت فایل word پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free

خرید تحقیق پاورپوینت بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی لاله از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه

پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه

پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه در 64 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت PPT

مشخصات فایل

تعداد صفحات 64
حجم 1156 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مقدمه

تعاریف

اهمیت مدیریت منابع انسانی

فرآیند مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی

تجزیه و تحلیل شغل

روش های جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل شغل

فرآيند پرداخت حقوق و دستمزد

حفظ ايمني و بهداشت

سازمان تامین بهداشت و ایمنی کار

بازرسی واحضار کردن

تعریف برنامه‌ریزی نیروی انسانی

کارمند یابی

فرآيند كارمند يابي

چالشهای مدیریت منابع انسانی

ریسک منابع انسانی

نقش و اهمیت مدیریت منابع انسانی  در کاهش هزینه ها

بررسی ارتباط مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات

مزایای مدیریت منابع انسانی

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی پروژه از free


مطالب تصادفی

پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت

پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت

هدف از این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 13
حجم 71 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هدف از این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان می باشد. انواع پرسشنامه های استفاده شده در این پایان نامه:

 

 

پرسشنامه مربوط به اطلاعات شخصی: این پرسشنامه دارای 5 سوال مربوط به جنسیت، تحصیلات، سن، سابقه کار و نوع استخدام می باشد.

 

 

ب) پرسشنامه مربوط به مدیریت دانش: این پرسشنامه از پژوهشنامه مقیمی و رمضان(1392)که توسط بو کوتیز و ویلیامر (1999) ایجاد شده است تهیه گردیده است. این پرسشنامه دارای 31 سوال از  هفت مرحله به دست آوردن دانش، به کار بردن دانش، یادگیری، تسهیم و مبادله دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش واستفاده بهینه از دانش می باشد.
ردیف    مولفه    تعداد سوالات    شماره سوالات
1    به دست آوردن دانش    5    5-1
2    به کار بردن دانش    5    10-6
3    یادگیری    4    14-11
4    تسهیم و مبادله دانش    5    19-15
5    ارزیابی دانش    4    23-20
6    ایجاد و تثبیت دانش    4    27-24
7    استفاده بهینه از دانش    4    31-28

 

 

ج) پرسشنامه مربوط به عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش: اين پرسشنامه دارای 25 سوال می باشد. در این پرسشنامه نیز ترکیبی از پژوهشنامه مقیمی و رمضان(1392) و مقاله ولمحمدی(2010) استفاده شده است.

ردیف    مولفه    تعداد سوالات    شماره سوالات
1    منابع انسانی    7    38-32
2    فناوری اطلاعات    6    44-39
3    فرهنگ سازمانی    7    51-45
4    ساختار سازمانی    5    56-52

 

 

 

پرسشنامة مذکور شامل سه بخش می‌باشد. بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی، بخش دوم شامل مدیریت دانش و بخش سوم شامل به عوامل موثر بر میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش می‌باشد. طراحی پرسشنامه در بخش دوم و سوم به صورت بسته انجام گردید. سؤال‌های بسته، مجموعه‌ای از گزینه را ارائه می‌دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این نوع سؤالها را به سرعت درک کرده و به سهولت به آن پاسخ می‌دهد. علاوه بر آن در استخراج داده‌ها، می‌توان به سهولت آنها را مقوله بندی و تجزیه و تحلیل کرد (سرمد و همکاران، 1383).

 

 

 

برای پاسخ به سؤالات بخش دوم و سوم از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت به شرح زیر استفاده شده است:
کاملا موافقم    موافقم    نه مخالفم نه موافقم    مخالفم    کاملا مخالفم
5        4    3    2    1

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید فایل word پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود مقاله پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دریافت مقاله پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود تحقیق پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

خرید مقاله پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از download

دانلود مقاله پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

خرید پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دریافت فایل word پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دریافت فایل word پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود فایل word پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

خرید فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود تحقیق پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

خرید کارآموزی پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از www

دانلود مقاله پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

خرید فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

خرید فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

خرید فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دریافت فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

خرید فایل word پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دریافت فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دریافت فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از word

دریافت تحقیق پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود مقاله پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

خرید تحقیق پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود پروژه پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود فایل word پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دریافت مقاله پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود فایل پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

خرید کارآموزی پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

دریافت فایل word پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free

خرید تحقیق پرسشنامه استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت از free


مطالب تصادفی